دوره پرورش خلاقیت دیداری

اگر به دنبال این هستید که کودک 4 تا 8 سال شما توانمندی هایی از جمله «تعامل با والدین»، «تعامل واقعی با مفاهیم اولیه دیداری»، «تجربه عملی یادگیری»، «توسعه نگاه پژوهشگری» و در یک جمله «یادگیری زبان هنر به شیوه ای کودکانه با رویکردی پژوهشی» را بیاموزد، این دوره قطعا مناسب او خواهد بود. برای توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید.

دوره توسعه خلاق

اگر به دنبال این هستید که فرزند 6 ساله شما با رویکردی دقیق، علمی و تربیتی بتواند «گفت و گو کند»، «جستجوی درونی و بیرونی خود را با اطمینان تر توسعه دهد»، «به سمت کشف و جستجوگری برود»، «یک یادگیرنده مادام العمر باشد» و «اهل همدلی و مشارکت باشد» این دوره قطعا برای فرزند شما مناسب است. برای توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید.

دوره کارگاه اندیشه

اگر به دنبال این هستید که فرزند 10 تا 18 ساله شما بتواند در چهارحوزه «خودشناسی»، «خودشکوفایی»، «خودسامانی» و «خردورزی» به رشد و توسعه برسد و همچنین ویژگی هایی از جمله «تفکر نقاد»، «تفکر خلاق»، «عقل مندی» و «همدلی» را کسب کند و در یک جمله بتواند  «پژوهشگر خلاق و متواضع» باشد، این دوره قطعا مناسب او خواهد بود. برای توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید.

پژوهش های گروهی کودکان و نوجوانان

این دوره بخش از فعالیت کارگاه اندبشه است و لزوم شرکت در آن، حضور در کارگاه اندیشه می باشد. اگر به دنبال این هستید که  فرزند شما در بازه سنی 10 تا 18 سال بتواند توانمندی هایی از جمله «مسئولیت پذیری»، «گفت و گو»، «مشارکت و کار گروهی»، «همدلی» و «پژوهشگری» را بیاموزد و در یک جمله بتواند «پژوهشگر خلاق و متواضع» باشد، این دوره قطعا مناسب فرزند شما است. برای توضیحات بیشتر در مورد دوره «کارگاه اندیشه» اینجا کلیک کنید.

دوره مکمل خلاق

اگر به دنبال این هستید که کودک 7 تا 10 ساله شما بتواند در کنار فعالیت «هنر های تجسمی»، رویکرد «گفت و گو» را بیاموزد، «ذهن فلسفی» خود را توسعه دهد و در نهایت به «تفکر خلاق»، «تفکر نقاد» و «توانمندی تحلیل» دست پیدا کند، این دوره قطعا مناسب او خواهد بود. برای توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید.

بازی درمانی

بازی درمانی یک مداخله روانشناختی و تربیتی برای کودکان زیر 7 سال است. اگر به دنبال این هستید که کودک شما در مورد «کیفت بخشی روانی»، «تقویت روانی»، «پژوهشندگی» و «یادگیری» توسعه پیدا کند قطعا بازی درمانی می تواند برای او مفید باشد. برای توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید.