نگارخانه

نگارخانه موسسه فرهنگی، هنری و پژوهشی سرویاسین از آن جهت طراحی شده است تا بتواند علاوه بر ارائه بینشی صحیح از فعالیت های انجام شده، جنبه تشویقی و انگیزشی برای هنرجویان خود را داشته باشد. این برگه شامل چهار بخش “نقاشی های کودکان و نوجوانان”، “نقاسی های هنرجویان بزرگسال”، “آثار خوشنویسی و نگارگری” و “فعالیت های فرهنگی و هنری” می باشد.

گالری تصاویر نقاشی های هنرجویان بزرگسال

گالری تصاویر نقاشی های کودکان و نوجوانان

گالری تصاویر آثار خوشنویسی و نگارگری

گالری تصاویر فعالیت های فرهنگی و هنری