گفت و گوهای برخط نوجوانان کارگاه اندیشه درباره «ویروس کــرونـــا»

موسسه فرهنگی، هنری و پژوهشی سرویاسین طراح مدل مفهومی و برنامه درسی «کارگاه اندیشه» پس از برنامه ریزی ها و مطالعات فراوان در حال برگزاری «کارگاه های اندیشه» به شیوه برخط می باشد. به واسطه تعطیلات و اتفاقاتی که در کشور رخ داده است، «ویروس کرونا» دست مایه گفت وگوهای منطقی و کندوکاو فلسفی مشترک این نوجوانان اندیشه ورز شده است.

ویدئو بخشی از گفت و گوهای برخط نوجوانان کارگاه اندیشه درباره «ویروس کرونا»

– 

منتظر ما باشید با «جــان و جــهـان، هویــت»!