بارش های اندیشه ورزانه اعضاء کارگاه اندیشه سرویاسین در مورد موضوع «عقل و هوش» 

بارش ­های اندیشه ­ورزانه کارگاه ­اندیشه در حقیقت پژوهش­ های اولیه­ ای هستند که اندیشه­ ورزان، پیرامون مسئله و فرضیات خود به صورت گروهی ابراز نظر می­ کنند و لزوما نتایح پژوهش حاصل گفت­ وگو و بارش ­اندیشه ­ورزانه است. این شیوه تا حدودی بیانگر روش «کشف» برونر است. در این صفحه شما شاهد بارش های اندیشه ورزانه کودکان و نوجوانان کارگاه اندیشه سرویاسین با تسهیلگری دکتر احمدرضا آذربایجانی حول موضوع «عقل و هوش» هستید:

علی نعیمی: عقل و هوش هر دو توانایی هایی اعطا شده هستند؛ عقل جان و هوش جهان است. 

مهرداد افشاری: هوش یابنده و عقل تایید کننده است. 

فاطمه اکبری: عقل آگاهی ها را دارد ولی هوش ها آن ها را ظاهر می کنند. 

رضا فرجی: کسی که عقل دارد، هوش هم دارد و عقل از هوش استفاده می کند. 

محمدرضا رحمانی: عقل، ربط و رابط را می فهمد و تمییز انسان از حیوان است. 

امیرعلی شاهمرادی: عقل، کل است و انسان هر بار جزئی از آن را ظاهر می کند. 

تعدادی از جملات و بارش های اندیشه ورزانه بیان شده در جلسه کارگاه اندیشه: حیوانات دارای هوش هایی متعدد هستند، مدیریت این هوش ها توسط عقل است. ربط درک کارکرد هوش هم با عقل است. هوش ها توانایی انطباق و مطابقت هستند، هوش ها مقصد را می فهمند اما هدف را نمی فهمند. عقل هم هدف و هم مقصد است. عقل، هوش جدید ظاهر می کند اما هوش عقل ساز نیست.