بارش های اندیشه ورزانه سرویاسین در موضوع «محبت»

در این صفحه شما شاهد بارش های اندیشه ورزانه نوجوانان کارگاه اندیشه سرویاسین هستید که در روز شنبه مورخ 26 بهمن ماه 1398 و با تسهیلگری دکتر احمدرضا آذربایجانی حول سوال «چرا محبت در میان ما کم شده است؟» برگزار شده است:

به نظر شما چرا محبت در میان ما کم شده است؟

– 

 • تعمیم باطل: رابطه دادن امور نامربوط و نتیجه گیری ناشی از توهم.

 • انفعال در امور کوچک (مسخ شدن): منفعل کسی است بدون اراده و آگاهی تحت تاثیر قرار می گیرد.

 • علم زدگی (غلبه ی تجربه گرایی)

 • ترس از دست دادن روزی

 • غلبه ی تکنولوژی

 • تعصب

 • اصالت قائل شدن برای پول

 • غرور و تکبر

 • کاهش ایمان

 • غلبه ی عقل ابزاری

در ادامه ی کارگاه، اندیشه ورزان حول آوردن نمونه هایی از «انفعال در امور کوچک» به گفت و گو پرداختند:

از انفعال در امور کوچک مثال هایی بیاورید!

 • اعتیاد به مواد مخدر

 • اعتیاد الکترونیک

 • وسواس فکری: وسواس در مقابل هدایت است، وسواس یعنی گمراه شدن.

 • خیالبافی بدون مقصد: تحت تاثیر مُد قرار گرفتن، خود نوعی خیالبافی بدون مقصد است. 

 • پول پرستی

 • محتاط بودن بی دلیل (وسواس)

 • بعضی از دزدی ها و اختلاس ها

 • شنیدن موسیقی تخریب کننده و مخدرگونه