بارش های اندیشه ورزانه سرویاسین در باب بیتی از «گلشن راز»

در این صفحه شما شاهد سوالات اندیشه ورزانه نوجوانان کارگاه اندیشه سرویاسین هستید که در روز یکشنبه مورخ 21 بهمن ماه 1398 و با تسهیلگری دکتر احمدرضا آذربایجانی حول موضوع «تبیین، تفسیر و توضیح بیتی از گشن راز اثر شیخ محمود شبستری» برگزار شده است:

چو قاف قدرتش دم بر قلم زد                                    هزاران نقش بر لوح عدم زد 

1- لوح عدم چیست؟

2- قاف قدرت به چه معناست؟

3- دم بر قلم زدن یعنی چه؟

4- چگونه خداوند بر عدم نقش می زند؟

5- منظور از لوح در این بیت، همان سینه انسان است؟

6- ماهیت قلم در این بیت چیست؟

7- قاف یعنی چه؟

8- آیا فاعل مصراع دوم عقل است؟

9- منبع و ریشه بیت (خبر) از کجاست؟

10- منظور از نقش در اینجا چیست؟

11- آیا بدون قدرت هم می توان قلم زد؟

12- قدرت در اینجا جانی است یا جهانی؟

13- معنای قدرت در مورد خداوند چیست؟

14- دم در اینجا به چه معناست؟

15- چرا در اینجا به قدرت حق تعالی تاکید شده است؟

16- ارتباطی بین قاف این بیت و کوه قاف در منطق الطیر عطار وجود دارد؟

17- ارتباط بین فیض و قدرت خداوند چیست؟

18- با تکیه بر بیت اول دیباچه، در اینجا نقش زدن یعنی آموختن؟