این تصاویر از کارگاه هنر و طراحی گرفته شده اند و بیانگر همدلی و همراهی هنرجویان موسسه فرهنگی و هنری سرویاسین است. مربیگری این کارگاه را دکتر احمدرضا آذربایجانی برعهده دارند.