ما به طور ساده یک موسسه فرهنگی، هنری و پژوهشی هستیم. سال هایت تلاش مان این است که بتوانیم در مسیر تربیت صحیح کودکان و نوجوانان گام برداریم. در این مسیر هم به واسطه برنامه های درسی و مدل های مفهومی که مختص خودمان هستند و توسط خودمان طراحی شده اند، نتایج و موفقیت های خوبی را در کنار هنرجویان و اندیشه ورزان خود شاهد بوده ایم.

بیشتر بدانید