هنرجویان سرویاسین با تفاوت چند نسل در کنار یکدیگر

این تصاویر از کارگاه هنر و طراحی گرفته شده اند و بیانگر همدلی و همراهی