فرهنگ اقتصادی و اقتصاد بی فرهنگ!

مدیریت اقتصاد امروز به جای آنکه در دستان حکیم، عاقل و عالم با وجدان باشد به دست