لزوم ایمان و تقوی در مشاوره

لزوم ایمان وتقوی در مشاوره ،با تکیه بر قرآن و سخنان امیر مومنان علی(ع) چکیده درمانگری بخش