حضور کارگروه همایش جوانه های اندیشه سرویاسین در دانشگاه تربیت مدرس تهران

مدل مفهومی کارگاه اندیشه امکانی برای تربیت پژوهشگران اندیشه­ ورز و خلاق است که همدلی و مشارکت