اندیشه ورزان سرویاسین در دانشگاه تربیت مدرس

مدل مفهومی کارگاه اندیشه امکانی برای تربیت پژوهشگران اندیشه­ ورز و خلاق است که همدلی و مشارکت