کودک مستقل

استقلال در کودکان مربوط به انجام اموری است که از کودک انتظار می رود از سن مشخصی