پادکست اول: معرفی کارکردهای مشارکت و حضور در همایش جوانه های اندیشه