ای کاش به جای شهر و دیار در فکر و اندیشه های ما لرزه بیاید

ای کاش به جای شهر و دیار در فکر و اندیشه های ما لرزه بیاید خواندن این