غذای پاک و حلال، آیه ای از آیات خداوند

نگاه کن به آنچه می خوری! (The clean and Hallal food, an verse from the GOD  !or