مهارت آموزی و خودشکوفایی با استفاده از اوقات فراغت

چگونگی سپری کردن اوقات فراغت دانش آموزان با فرا رسیدن تعطیلات تابستان به موضوعی مهم برای خانواده‌ها