آموزش رنگ آمیزی به کودک سه تا چهارساله

چگونه باید رنگ کردن داخل تصویرهای کشیده را به کودک۴-۳ ساله ،۵-۴ ساله و ۶-۵ ساله اموزش