پاسخگوی محترم

پرسشنامه ای که در اختیار دارید برای انجام یک پژوهش تنظیم شده است. کلیه پاسخ ها و اظهارات شما در قالب ارقام آماری مورد استفاده قرار گرفته و تمام اطلاعات شما محفوظ می ماند. بدون شک پاسخگویی دقیق شما موجب درستی نتایج حاصل از تحقیق حاضر خواهد شد.

از همکاری شما صمیمانه متشکریم؛

نازنین زهرا بختیاری و فرناز بودلایی

    توضیحات: دغدغه موقعیت اجتماعی خود را در جامعه ای گسترده تر دارم و نسبت به آن حساس شده ام.
    توضیحات: در برابر انتخاب های زیادی که دارم و امکانات مختلف اجتماعی که در آینده در دسترس من قرار می گیرد، تسلیم خواهم شد.
    توضیحات: نسبت به اهداف تعیین شده توسط دیگران، احساس پایبندی و مسئولیت دارم.