پاسخگوی محترم

پرسشنامه ای که در اختیار دارید برای انجام یک پژوهش تنظیم شده است. کلیه پاسخ ها و اظهارات شما در قالب ارقام آماری مورد استفاده قرار گرفته و تمام اطلاعات شما محفوظ می ماند. بدون شک پاسخگویی دقیق شما موجب درستی نتایج حاصل از تحقیق حاضر خواهد شد.

از همکاری شما صمیمانه متشکریم؛

نازنین زهرا بختیاری و فرناز بودلایی