بسم الله الرحمن الرحیم

مخاطب گرامی

از اینکه برای پاسخ دادن به این پرسشنامه وقت گرامی خود را صرف می کنید و با دقت به آن پاسخ می دهید قبلا از شما کمال تشکر را تقدیم میدارم.