• انواع فایل های مجاز : doc, docx.
  • انواع فایل های مجاز : pdf.