غایَهُ المَعرِفَهِ أن یَعرِفَ المَرءُ نَفسَهُ 

نهایت معرفت این است که آدمى خود را بشناسد.

                                                                                                                                          امام علی (ع)

وضعیت شما در دو هفته ای که گذشت:

تا پایان همایش!

زمان خود را مدیریت کنید!

0ماه
ماه
0هفته
هفته
0روز
روز

در دو هفته گذشته وضعیت شما چه طور ارزیابی شده است؟

0%
پایبندی به برنامه راهبردی فردی
0%
پایبندی به برنامه راهبردی گروهی
0%
حضور در جلسات گروهی

پایبندی به برنامه راهبردی

در کجای برنامه راهبردی قرار دارید؟

معیار «پایبندی به برنامه راهبردی»، برای شما در دو صورت نمایش داده می شود. در معیار اول، براساس گزارشاتی که در دو هفته گذشته از طرف مجری طرح، مشاور و همکار مشاور پژوهشی میزان عمل شما به برنامه راهبردی براساس تقسیم وظایف بیان می شود. در معیار دوم، عملکرد گروه شما در پایبندی به برنامه راهبردی تشریح شده است.

حضور در جلسات گروهی

چه طور در جلسات گروه پژوهشی حضور پیدا کرده اید؟

معیار «حضور در جلسات گروه پژوهشی» وضعیت شرکت شما در جلسات گروه پژوهشی را ارزیابی می کند. در این معیار، کیفیت و کمیت فعالیت شما مهم و موثر است. بدان معنا که هم تاثیر و کیفیت شرکت در جلسات و هم تعداد حضور در جلسات شما اثرگذار و مهم است.