به صورت سالانه تلاشی صورت گرفته شده تا اعضاء کارگاه های اندیشه سرویاسین در یک فرایند پژوهش مشترک به صورت گروه گروه حول محور موضوع همایش تحقیق و پژوهش کنند. موضوع همایش امسال«جان و جهان و سواد مالی» است. انچه که مد نظر موسسات آموزشی و پژوهشی اقتصادی و سواد مالی بوده بیشتر از منظر جهان آن بوده و مقوله جان نگری و یا غایت نگری و یا ویژگی های غایت نگرانه آن مورد بررسی و توجه قرار نگرفته است. گزارش فوق بخشی از دورهمی ها برای هم اندیشی پژوهشگران نوجوان سرویاسین را نشان میدهد.

برای مشاهده این ویدوئو کافی است اینجا کلیک کنید.