فرم معرفی پژوهشگران مستقل

پژوهشگر محترم

این فرم جهت معرفی شما به دبیرخانه هشتمین همایش جوانه های اندیشه سرویاسین با موضوع «جان و جهان، هویت» می باشد. لطفا تمام بخش های ضروری را تکمیل بفرمایید، از انتهای فرم پروتکل مشارکت در همایش را مطالعه و تایید کنید.

امیدواریم تجربه های مفیدی را در کنار هم تجربه کنیم!

دبیرخانه همایش جوانه های اندیشه سرویاسین «جان و جهان، هویت»

  • در صورتی که عنوان دقیق یا حدودی مدنظر دارید در زیر بنویسید.