دوره کارگاه اندیشه

برنامه درسی «کارگاه اندیشه» فعالیتی گروهی و کارگاهی است که در آن اندیشه ورزان با راهبرد «گفت و گو» به کمک تسهیلگر و روش شناسی منابع شناخت منطبق بر حکمت متعالیه -استفاده از منابع عقل، وحی، شهود قلبی و تجربه ی صحیح- حول موضوعات جلسه به گفت و گو، کندوکاو فلسفی مشترک و ابراز نظر می پردازند.

معرفی دوره
هدف دوره
تسهیلگران دوره

معرفی دوره

«کارگاه اندیشه» از مهم ترین برنامه های درسی است که در موسسه فرهنگی، هنری و پژوهشی سرویاسین طراحی و اعتباریابی شده است. سابقه برگزاری «کارگاه اندیشه» به بیش از یک دهه قبل باز میگردد. در این برنامه درسی، یادگیرنده با نظارت مستمر و مستقیم تسهیلگر، پیرامون موضوعات «کارگاه اندیشه» با هم گروهی ها و طی رویکردی گروهی به گفت و گو می پردازد. موضوعات کارگاه به حوزه ی خاصی محدود نمی شوند و هر بستری که امکان کندوکاو، گفت و گو و کشف گروهی را داشته باشد، می توان موضوع گفت و گو قرار گیرد. اعضاء کارگاه اندیشه سرویاسین، در ترم تابستان خود برنامه درسی «پژوهش گروهی کارگاه اندیشه» را تجربه می کنند که رویکرد آن کارگروهی، پژوهش و کشف است. برنامه درسی «پژوهش گروهی کارگاه اندیشه» به طور کلی بر محور همدلی، مشارکت، همکاری و «بارش اندیشه ورزانه» استوار است و به طور جزئی اصولی را دنبال می کند. از این اصول می توان به تلاش برای توسعه توانمندی های یادگیرندگان، فائق آمدن یادگیرنده بر موانع اخلاقی و ذهنی خود، یادگیری و تجربه ی چالش ها در نقش مدیر گروه یا همکار و ایجاد و ارنقاء رضایت درونی، آرامش و انگیزه اشاره نمود.

هدف دوره

برنامه درسی «کارگاه اندیشه» با هدف خودشناسی، خودشکوفایی، خودسامانی و خردورزی -باتعریفی که امام رضا (ع) از خردورزی و عقل بیان می کنند- تلاش می کند تا شهروندی خودشنا، اهل مدارا، زیرک، موحد، متفکر، همدل، نقاد، خیررسان، خودتصحیح گر و در یک جمله «پژوهنده ی خلاق و متواضع» تربیت کند. فضای «کارگاه اندیشه فضای گفت و گو، پرسشگری، تحلیل و جستجوی درونی و بیرونی -پیرامون موضوعات- آن هم به طور منطقی است.  در «کارگاه اندیشه» گفت و گو ها بر مدار تسهیلگری مربی استوار است. به عبارتی در این شیوه، معلم و مربی مانند یک سپرده گذار، قصد ندارد تا در شاگرد و یادگیرنده سپرده گذاری کند، بلکه او در فرآیند تعامل شرایط را برای تحول، تفهیم و مفاهمه فراهم می کند. در کارگاه اندیشه تلاش است تا بالاترین سطح یادگیری ایجاد شود. در اینجا یادگیری از طریق تفهیم و مفاهمه به معنای آن است که کارگاه از طریق برهان، استدلال یا فراهم آوری شرایط برای فهم یک موضوع جلو برود و یادگیرنده آن را کاملا درک و شناخته یا خودش به آن حقیقت و واقعیت پی ببرد. این شیوه سخنوری را شیوه برهانی هم می گویند. بعضی معتقدند سقراط اولین استاد موثر در این شیوه بوده است. یادگیری در سطح تفهیم نیاز به تسهیلگری متخصص و اهل فن دارد.

تسهیلگران کارگاه اندیشه

دکتر احمدرضا آذربایجانی (آذر)

دانش آموخته دکتری فلسفه علوم تربیتی است. او پژوهشگر علوم تربیتی، آشنا به هنرهای تجسمی و موسیقی، روانشناس و طراح برنامه های درسی «کارگاه اندیشه»، «مکمل خلاقیت»، «پرورش خلاقیت سرشت گرایانه»، «پژوهش گروهی اعضاء کارگاه اندیشه»، «توسعه خلاق» و «پویاسازی خلاق» می باشد.

+

جناب آقای احمد گلاب بخش

روانشناس و مشاور، تسهیلگر کارگاه های اندیشه و مکمل خلاق، آشنا با هنرهای تجسمی و موسیقی، تحلیلگر سوالات و نقاشی های اندیشه ورزانه

جناب آقای علی حبیبی

جامعه شناس، پژوهشگر علوم اجتماعی، آشنا با هنرهای تجسمی، کارشناس نشر کودک و نوجوان و تسهیلگر کارگاه های اندیشه