دوره پویاسازی خلاق

این دوره بر یادگیری توامان والدین کودکان سه و نیم تا چهار تاکید دارد و در جهت توسعه ی شورانگیزی (EQ) ایشان طراحی شده است.

دوره پرورش خلاقیت بصری الف

این دوره به روش سرشت گرایانه، با بهره گیری از یادگیری فطری زبان دوران کودکی طراحی شده است و برای کودکان سه و نیم تا چهارسال اجرای می شود.

دوره پرورش خلاقیت بصری ب

این دوره به روش سرشت گرایانه، با بهره گیری از یادگیری فطری زبان دوران کودکی طراحی شده است و برای کودکان سه و نیم تا چهارسال اجرای می شود.

دوره توسعه خلاق

این دوره مدلی مفهومی برای کودکان پیش از دبستان است که اهداف آن “تقویت یادگیری مادام العمر”، “تربیت شاگر مسئله محور” و “پیوند بین نهاد یادگیری خانه و نهاد مدرسه” می باشد.

دوره مکمل خلاقیت

این دوره فعالیتی یادگیرانه مانند کارگاه اندیشه است که با هدف سوادرسانه ای و تقویت نقادی در مصادیق رسانه ای طراحی شده است.

دوره کارگاه اندیشه

این دوره فعالیتی برای کودکان ده تا هجده سال است که در آن با راهبرد «گفت و گو» و روش شناسی حکمت متعالیه (استفاده از منابع عقل، وحی، شهود قلبی و تجربه ی صحیح) در جهت رسیدن به اهداف خودشناسی، خودشکوفایی، خودسامانی، خردورزی و حکیمانه نگری تلاش می شود.

پژوهش های گروهی کودکان و نوجوانان

این دوره بخش از فعالیت کارگاه اندبیشه است که به قصد ایجاد فعالیت پژوهش گروهی در جهت تقویت همدلی و روحیه مشارکت برای کارهای گروهی (Team Work) و توسعه ی گفت و گوهای علمی و فلسفی طراحی شده است.