پژوهنده های نوجوان سرویاسین

به صورت سالانه تلاشی صورت گرفته شده تا اعضاء کارگاه های اندیشه سرویاسین در یک فرایند پژوهش