چاپ اول کتاب “من سوال می کنم پس هستم” نوشته دکتر احمدرضا آذربایحانی (آذر) توسط انتشارات سرویاسین منتشر شده است. در زیر مقدمه نویسنده بر کتاب ذکر شده است:

یک بار که در جلسه ی گفت و شنود و مجادله دو شریک حاضر بودم متوجه شدم که همدیگر را سرزنش می کنند. یکی از آن ها مدعی بود خیلی کار کرده، جابه جایی های کاری زیادی داشته است و منطقی نیست با این همه کار و تلاش زیان داشته باشند و دیگری می گفت اما هر روز بدهکارتر می شویم؛ قرار شد به جای مجادله، گفت و گو کنند و به تحلیل نوع سرمایه گذاری و عملکرد بپردازند. ابتدا قرار شد سوالاتی که آن ها را عمیق تر با عملکردشان آشنا کند و بتوانند اندازه گیری بهتری از کار و سرمایه شان داشته باشند، طرح گردد.

در حین طرح سوالات مکتوب، به عملکرد دقیق تر نگریسته شد. موارد تازه ای کشف شدند و آن دعوا ختم به خیر شد و در واقع دزدی یا دروغی در کار نبود بلکه عدم مدیریت بر کار و سرمایه باعث زیان می شد.

وقتی ما می توانیم پدیده ای را مدیریت کنیم که بتوانیم آن را اندازه گیری کنیم. این مسـئله به همه ی امور اندیشـه ای تعمیم دارد و اصولاً وقتی اندیشـه و تعمق صورت می گیرد که سؤال طرح گردد. برای همین موضوع دفتر چهارم به پرسشگری و آن هم تعمق در دو بیت از اشعار زیبای فردوسی اختصاص یافت. اینکه در ابتدای مطالب به امر تغذیه پرداخته شده دو دلیل اصلی داشته است: یکی آنکه خاصیت کار با کودکان و نوجوانان است که علیرغم تلاش مدیر میز گفت وگو به حاشیه ها پرداخته می شود و حتی گاهی احساس می شود ممکن است پرش افکار و عدم تمرکز به فروپاشی بحث و گفت وگو منجر گردد، دیگری آنکه بحث تغذیه از اموری است که عمیقاً روی فکر و اندیشه تأثیر می گذارد و مصـداق یـک تمثیـل غربـی اسـت کـه می گویـد «بگو چه می خوری تا بگویم که هسـتی». بدون شـک هـم رشـد اندیشـه روی تغذیـه مـا تأثیـر می گـذارد و هـم تغذیـه مـا در رشـد علمـی مـا مؤثر اسـت. چه بسـا جزو نصایح ویژه امام جعفرصادق(ع) در حدیث مشـهور عنوان بصری برای رشـد علمی غیر از ریاضـت نفـس و پرسشـگری بـه بحـث تغذیـه اشـاره مسـتقیم دارد کـه تقریباً هر سـه اشـاره امـام در مـورد غـذا در مطالـب گنجانـده شـده اسـت. نگارنـده بـه تجربـه دریافتم کودکانی که در مسـیر فرهنگ گفـت وگـو و توسـعه ی خلاقیـت موفـق می گردنـد، خود به خود در تغذیه خـود نگرش جدیدتر و دقیق تری پیدا می کنند و وقتی برخورداری از تغذیه سالم را جزو آموزش ها قرار دادم روند توسعه خلاقیت بسیار پرشـتاب تر و محکم تر شد.
انشـاءالله در دفاتـر بعـدی کارگاه اندیشـه نیـز نگاه هـای تحلیلـی بـه زبـان سـاده تقدیـم می گـردد. امیـد اسـت تجربـه ی اخیـر مداخلـه ای در عرصـه ی بـا ارزش و بـی بدیـل نقـد ادبـی نباشـد و آن را صرفـاً بهانـه ای بـرای نگریسـتن و پرسـش بدانید. لطفـاً قبـل از مطالعـه ی کتـاب بـرای ارتبـاط بیشـتر بـا متـن، شـما هـم یـک کاغذ برداشـته و درباره ی شـعر داده شـده سـؤال طـرح کنیـد

منتظر دیدگاه ها و پیشنهادات و انتقادات شما هستم

احمدرضا آذربایجانی (آذر)

برای خرید این کتاب کافی است با شماره تلفن 66209555-021 تماس گرفته و جهت خرید تکی با داخلی 105 و برای خرید سازمانی با داخلی 107 ارتباط برقرار کنید. در ذیل تصویر صفحاتی از کتاب وجود دارد.